ప్రవేశ పరీక్ష

Saturday, October 22, 2011

నిన్న పాత పుస్తకాలు తిరగేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడొ అంతర్జాలంలో చదివి చాలా చాలా నచ్చి ప్రింటు చేసి  పెట్టుకున్న కొన్నిఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నలు కనిపించాయి.
ఇవి చదివితే నేను 10వ తరగతి అయిపోయాక వ్రాసిన ఒక ప్రభుత్వ క్లరికల్  పరీక్షలోని కొన్ని జెనరల్ నాలెడ్జి ప్రశ్నలు కూడ గుర్తొచ్చాయి...ఆ పరీక్ష అయ్యాక ఆ ప్రశ్నలు తలుచుకుని ఎంత నవ్వుకున్నామో...!!! ఆ పేపర్ అప్పట్లో తిరుపతిలో లీక్(????) అయ్యిందని ఆ పరీక్ష క్యాన్సిల్ కూడా చేసారులెండి..అలా గుర్తొచ్చినవీ , ఇంటర్నెట్ లో చదివినవీ కలిపి ఇక్కడ ఇలా సరదాగా....ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇంకా మీకు గుర్తొస్తే హెల్ప్ చెయ్యరూ!!!

                                                        
                                                                ప్రవేశ పరీక్ష

Note: You can write this paper either in English or telugu or any other language you know.

Instructions:
1) ప్రతి ప్రశ్నను జాగ్రత్తగా పదేసి సార్లు చదవవలెను. 
2) ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు వ్రాయవలెను.
3) సమయం: 3 వారములు
4)తక్షణమే  మొదలు పెట్టవలెను.Part -1 multiple choice questions

1. "ఫ్రెంచ్" దేశస్థులు మాట్లాడు భాష యేది?
అ. ఫ్రెంచ్
ఆ. ఇంగ్లిష్
ఇ. హింది
ఈ. మళయాలం

2. బిల్ క్లింటన్ యొక్క ఇంటి పేరును తెలుపుము.
అ. బుష్
ఆ. క్లింటన్
ఇ. ఒబామా
ఈ. లింకన్
 
3. విలియం షేక్స్పియర్ కనబడినచో యేమి చేయమని అడుగుదురు?
అ. సేతు నిర్మాణము చేయమని
ఆ. పడవ నడిపించమని
ఇ. విమాన చోదనము
ఈ. నాటకము రచింపుమని


 4. పోప్ యే మతస్థుడు?(ఒక మతము మాత్రమే గుర్తించవలెను)
అ. యూదుడు
ఆ. కేథలిక్
ఇ. హిందువు
ఈ. పోలిష్5. వర్షం ఎచటి నుండి వచ్చును?
అ. భూమి
ఆ. చంద్రుడు
ఇ. సూర్యుడు
ఈ. ఆకాశము

6. అమెరికా కు ఉత్తర భాగమును యేమందురు?
అ.ఉత్తర అమెరికా

ఆ. దక్షిణ అమెరికా
ఇ. పశ్చిమ అమెరికా
ఈ. తూర్పు అమెరికా


7. Which part of America produces the most Florida oranges?
(a) New York
(b) Florida
(c) Canada
(d) Wisconsin


8. ఒక బ్రిడ్జి 120 కిలోలు మాత్రమే మోయగలదు. 120 కిలొల ఒక బండి బ్రిడ్జి మీద ఉండగా బండిలోంచి 5 కిలోల సంచీ కింద పడింది.. బ్రిడ్జీ
అ. ఉంది
ఆ. కూలిపోయింది. 


9. Can you explain Einstein's Theory of Relativity?
(a) Yes
(b) No


10. భారత దేశములో మాట్లాడు భాషల సంఖ్య ఎంత?
అ. బొచ్చెడు

ఆ. ఒకటి మాత్రమే


11. మసీదు నుండి ఏమి వినిపించును?
అ. గుడి గంటలు
ఆ. నమాజు
ఇ. క్రీస్తు సువార్త
ఈ. బుధ్ధుని బోధలు


12. ఒక చెట్టుకు వ్రేలాడుతున్న.............ని చూసి ఒక వ్యక్తి పోలిస్ స్టేషనుకు వెళ్ళెను.అతను చూచినదేమి?
అ. పండు
ఆ. శవము
ఇ. తేనె పట్టు
ఈ. పిట్ట


13. ఒక ఇంటి కి వరుసగా వైద్యుడు, లాయరు, బ్రాహ్మణుడు వచ్చారు. ఆ ఇంటిలో జరుగుచున్నదేమి?
అ. పెళ్ళి
ఆ. చావు
ఇ. అన్న ప్రాశన
ఈ. నామకరణం


14. ఆసుపత్రిలో ఒక వ్యక్తి పై తెల్లని గుడ్డ పూర్తిగా కప్పబడి యున్నది..ఆ వ్యక్తికి ఏమియైనది?
అ. ఆపరేషను
ఆ. మరణము
ఇ. మూర్చ్చ
ఈ. పడిశముPart -2 Descriptive questions

15. ఒక బస్సులో 10 మంది ప్రయాణీకులు ఎక్కి  రెండవ స్టాపులో దిగిపోయారు. బస్సులో మిగిలి ఉన్న వారు ఎవరు?

16. బాబిలోనియా నాగరికత సమయంలో విద్య ,శిల్ప కళ, న్యాయశాస్త్రము, సామాజిక పరిస్థితులను విశదంగా వివరింపుము లేక మీ పూర్తి పేరును ఆంగ్లములో వ్రాయుము.

17. గడియారము చిన్న ముల్లు 5 మీదను పెద్ద ముల్లు 12 మీదను ఉన్నప్పుడు సమయమెంత?

18. మోసెస్ ఎన్ని కమాండుమెంట్లు ఇచ్చెను? (ఇంచుమించుగావ్రాసిన చాలును )

19. ఇంగ్లాండుని పాలించిన ఆరుగురు రాజులు వరుసగా జార్గి పేర్లతో పిలువబడెను... అందు ఆరవ వాడు జార్జి-6 అయిన మొదటి 5గురు రాజుల పేర్లను వ్రాయుము.
 

20. Give the spellings of Bush, Carter and Clinton.

21. What are coat hangers used for?

22. The Star Spangled Banner is the American National Anthem for what country?


23. Explain Le Chateliers Principle of Dynamic Equilibrium OR write your father's name in CAPITAL LETTERS

24. Where is the basement in a three-storey building located?

25. What does NBC (National Broadcasting Corp.) stand for?


Part -3 Advanced Mathematics


26. ఒక రైలు ప్రతి సారి 30 నిముషములు ఆలస్యముగా వచ్చును. 5 గంటలకు రావలసిన రైలు ఇప్పుడు వచ్చినచో ..ఇప్పుడు సమయమెంత?

27. మీ చొక్కాకు ఉన్న 5 గుండీల్లోంచి ఒక గుండీ వదులయ్యింది. మీ చొక్కాకు ఉన్న మొత్తం గుండీలెన్ని?

28. మీరు పొద్దున్నొక్క సారి, మద్యాహ్నమొక్కసారి రాత్రి ఒక్క సారి భోజనము చేసారు. మీకు మళ్ళీ ఆకలి ఎప్పుడేస్తుంది?

29. ఆరు గోళీలని రాముకి సోముకి సమంగా మూడేసి చొప్పున పంచినట్లైతే రాము వద్ద ఉన్న గోళీలెన్ని?

30. If you have three apples how many apples do you have?


31. 0.0 మీటర్లలో ఎన్ని సెంటి మీటర్లు కలవు?

32. ఒక బరువు కొలమానము మీరు ఎక్కినప్పుడు 60 కిలోలు సూచించుచున్నది. మీరు దిగిన తరువాత అది ఎంత బరువు సూచించును?****పరీక్షా ఫలితాలు తెలుసుకొనుటకు పరీక్ష అయిన నాలుగు వారముల తరువాత పరీక్షాధికారిని "ఉత్తరము"న కానీ "దక్షిణ"మున కానీ కలువవలెను.మౌఖిక పరీక్షకు యీ ప్రశ్నకు సమాధానము మాత్రము తెలుసుకుని వెళ్ళిన చాలును.
1. "ఫ్రెంచ్" దేశస్థులు మాట్లాడు భాష యేది?