బ్లాగంటే బ్లాగూ కాదూ.......

Sunday, November 21, 2010

చిలిపి తలపు ఆకు కొమ్మ..
చిన్న నాటి వెన్నెల వెల్ల.....
పదిలంగ అల్లుతున్న సిరి "వెన్నల" నాది